Συνεταιρισμός για την ειρήνη

Αντίθετα με τις ξεπερασμένες ψυχροπολεμικές θέσεις της αριστεράς, ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, είναι ένας μεταδιπολικός σχεδιασμός που συσπειρώνει όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτος της Κύπρου, αλλά και χώρες παραδοσιακά ουδέτερες ή και μέλη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπως η Ελβετία, η Αρμενία, η Σερβία ακόμα και η Ρωσική Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με την Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 η κοινή εξωτερική πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί ένα από τους τρεις βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι καθαρά ειρηνικός και θα καταστήσει την Ένωση αυτάρκη και αυτοδύναμη αμυντικά για να μπορέσει να περιφρουρήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιφέρεια των συνόρων της αλλά και να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο γεωπολιτικοστρατηγικό χάρτη.